Habarlar

 • Jübi nawigasiýasy eýýäm şeýle amatly.Awtoulag nawigasiýasy bolmalymy?

  Soňky ýyllarda internetiň yzygiderli ösmegi bilen ykjam nawigasiýa adamlar tarapyndan has köp kabul edilýär.Beýleki tarapdan, ulag nawigasiýasy hem köp adamlar tarapyndan sorag edildi.Käbir adamlar hatda awtoulag nawigasiýasy hakykatdanam zerur diýip hasaplaýarlar.Meniň pikirimçe, awtoulag nawigasiýasy ...
  Koprak oka
 • Androýd Mersedes Benz GPS ekranyndan nädip ses almaly

  “Mersedes Benz gps” ekranyny awtoulagda guranyňyzda, köp adam awtoulagdan nädip ses çykarmalydygyny bilenok.Bu makala size kömek edip biler diýip umyt edýärin.Ilki bilen kabel birikmesiniň dogrudygyny, OEM radio displeýiniň dogry we sesiniň gowydygyny üpjün etmeli.Optiki süýüm kabeli işledildi, gurnama wideo serediň ...
  Koprak oka
 • “Android 12 OS” BMW Mersedes Benz AUDI GPS Ekranynda taýýar

  “Android 12 OS” BMW Mersedes Benz AUDI GPS Ekranyň ekranynda taýýar “Android 12” - 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň ahyrynda çykan iň soňky wersiýasy, “Qualcomm snapdragon 665” çipi, “Octa” ýadrosy CPU, 8GB RAM, 128GB ýa-da 256GB içerki ammar.Android 12 GPS Ekran funksiýalary An ...
  Koprak oka
 • UGODE BMW ANDROID GPS NAVIGATION GURNAMASY we 10 ADAM GÖRNÜŞI we ÇEKLIST

  Köp adamlar BMW awtoulaglary üçin android uly ekrany zakaz edýärler, ýöne nädip gurmalydygyny bilenoklar.Bu makala size kömek edip biler.On ädim bar: 1. android ulgamynyň CCC, CIC, NBT, EVO ýaly awtoulag ulgamyňyza laýyk gelýändigine göz ýetiriň.Gurallar bolt sürüjisini, Skid, polotensany taýýarlaň (awtoulagyň çyzylmazlygyny goraň) ...
  Koprak oka
 • Android BMW ekran ulgamyny nädip saýlamaly: CCC CIC NBT EVO?

  “Android Screen GPS Player” -i satyn alanyňyzda, EVO, NBT, CIC we CCC ulgamy ýaly dürli ulgam bar, haýsy ulgamy nädip bilmelidigini.Bu makaladan jogap tapyp bilersiňiz.1. BMW CCC, CIC, NBT, EVO ulgamy näme?RE: Şu wagta çenli zawod BMW radio baş bölüminde şu ulgamlar bar: CCC, CIC, N ...
  Koprak oka
 • DIY BMW X5 X6 F15 F16 10.25 12.3 Android sensor ekrany nädip gurmaly

  BMW F15 F16 2014-2017 ýyllyk radio ses ulgamy NBT kabul ediji ulgamy hökmünde düzüldi, ýöne köp awtoulag eýeleri gündelik sürüjilik zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmejekdigini duýýarlar, sebäbi bu awtoulagyň nawigasiýasy nawigasiýa maglumatlaryny yzygiderli täzelemeli we ýok hakyky wagtda ulag şertleri (real wagt ...
  Koprak oka
 • Mersedes Benz GLA |CLA |“Android” ekrany “Apple CarPlay” gurnama

  Mersedes-Benz W176 W117 X156 özboluşly awtoulag kiçijik 7 dýuým / 8.4 dýuým displeýli we az işleýän, köp awtoulag eýesi ekrany täzelemek we häzirki wagtda iň meşhur Android uly ekran nawigasiýasyny ulanmak isleýär, eger DIY gurmak ýa-da özüňiz UPGRADE etmek isleseňiz , bu gün içeri girmäge begenýäris ...
  Koprak oka
 • Ugode Mersedes Benz NTG5.0 Android Ekrany Ekrandan soňky gurnama we umumy meseleleriň çözülmegi

  Käbir adamlar “Android” ekranyny gurnandan soň nädip gurmalydygyny bilenoklar, şonuň üçin ajaýyp tejribe toplamak üçin bu gün ony nädip gurmalydygyny we ony ulanmakda ýüze çykýan kynçylyklary nädip çözmelidigini aýdaryn.Gurlandan soň NTG ulgamynda görkezilen "Hiç hili signal" üçin Ple ...
  Koprak oka
 • “Audi A4 / A5 / S4” Android ekrany DIY Simsiz “Apple CarPlay” guruň

  “Audi A4 / A5” pes derejeli modelleriň arasynda merkezi dolandyryş ekrany iň nägilelik bildirýär.“Carplay”, “Android Auto”, media pleýer we ş.m. ýaly funksiýalaryň ýoklugyndan başga-da ulgamyň tekizligi hem gowy däl, käbirleriniň tersine kamera şekili ýok, ...
  Koprak oka