Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Salam, gerek bolsa enjamy nädip täzelärin?Bluetooth aýdym-saz akymy we telefon bar öýdýän, birikdirilen bolsa ikisini hem ulanyp bilerinmi?Asyl idrive-de Bluetooth dozasy henizem görünýärmi?Maşynda mikrofony ulanyp bilerinmi?Munuň dozasy DAB radio bilen gelýärmi?Sav nav ýok, şonuň üçin bu enjamda sav nav ulansam signal bolarmy?Internet birikmesi nukdaýnazaryndan nädip birikdiriler?Telefonymy ulanýarsyňyzmy?Şeýle bolsa, gyzgyn nokady açmalymy?Her gezek maşyny açanymda etmeli bolýarynmy?

Sagbol.Sizden eşitmek isleýärin

Hawa, birikdirilenden soň bluetooth aýdym-saz akymyny we telefony ulanyp bilersiňiz.asyl ulgamdaky bluetooth henizem işleýär.mikrofony ulanyp bilersiňiz

awtoulagda.DAB radiosy bilen däl, USB DAB donglini aýratyn satyn almaly.

hawa, sat navi ulansaňyz, gps signaly bolar, android ulgamynda nawigasiýa ulgamy bar.

telefonyňyzy nokat nokadynyň üsti bilen birikdirip bilersiňiz, her gezek awtoulag açanyňyzda muny etmegiň zerurlygy ýok, ol mobli nokadyňyzy ýitirer we awtomatiki birikdirer.

sag bol

Mersedes Benz C GLC 2014-2018-nji ýylda android ekrany gurlandan soň ses ýa-da ses ýok.

Android-de ses ýokmy?Sim geçirmek ýa-da problema düzmek.sazlama gollanmasyny, No3 we kabel birikmesini No1 barlaň.

1. optiki kabelleriň asyl wilkadan android birine geçirilendigini ýa-da ýokdugyny barlaň.

https://youtu.be/v3aBtKBVrjo --- Optiki kabelleri nädip göçürmelidigini görkezýän wideo.

2. soň android zawodynda "AUX kommutasiýa tertibi - Gollanma" belläp bilersiňiz, kody 2018, No4 gollanmasyny barlaň.

https://youtu.be/6iieNn_cwT4 --- AUX kommutasiýa re modeimini ses üçin “Manual” -a nädip sazlamalydygyny görkezýän wideo.

3. el bilen AUX kommutasiýa re modeimi sesli bolsa, zawod şertlerinde dogry AUX Position 1 we Awtomatiki AUX kommutasiýa tertibini bellemek üçin .3.2 barlap bilersiňiz.

barlaň we ýol görkeziň.

Mersedes G-63 gabat gelýän bolsa?Näme üçin G63 G350 G500 ýaly “Mersedes Benz G” android ekrany NTG4.5 gurlandan soň ses ýa-da ses ýok.

Hawa, awtoulagyňyza laýyk gelýär “Mersedes benz G-63 AMG”, öňem şol bir awtoulag modelini gurduk.

 

ses meselesi simde ýa-da sazlamada, şonuň üçin öňem G synp alyjylaryndan beýle ýagdaýa duş geldik.

sim meselesi üçin: optiki kabelleriň göçürilişiniň dogry we doly göçürilendigine göz ýetiriň.

aşakdaky wideo barlaň: https://youtu.be/v3aBtKBVrjo --- Optiki kabelleri nädip göçürmelidigini görkezýän wideo.

 

sazlamalar: android zawod sazlamalarynda, kody: 2018, AUX kommutasiýa re modeimini gollanma düzüň : https: //youtu.be/6iieNn_cwT4 --- AUX kommutasiýa re modeimini ses üçin “Manual” -a nädip sazlamalydygyny görkezýän wideo.

awtoulagyňyzda AUX ýok bolsa, ilki zawodda Aux-y işjeňleşdirmeli.

AUX-yň awtomatiki usulda süýşmegini isleýän bolsaňyz, No3.5 sazlaýjy gollanmasyny barlaň, bu bölümde dogry AUX ýagdaýyny saýlamaga üns bermeli.

3-nji sazlama gollanmasynda androidde jikme-jik görkezmeler we suratlar bar, ses meselesi ýok, iki gezek barlaň.

1. Aýdym-saz, radio we wideo hemmesiniň sesi bar.Diňe nawigasiýa ýok.Hatda gps menýusynda sazlamalary düzedim, ýöne ses ýok.Pdf gollanmasynda bu barada hiç zat agzalmaýar we peýdaly däl.
2. ui menýularynyň hemmesini synap gördüm.Bu gowy işleýän ýeke-täk zat.Näme üçin beýle üýtgeşik?Iberen menýumy gördüňmi?
3. Bluetooth enjam menýusyny görkezmeýär.Boş, şonuň üçin enjamlary gözläp bilemok.Haýsy USB ulanmaly?Gelýän OEM. Maşyn bilen ýa-da enjam bilen gelýän USB kabel dongly bilen?Ony gurnamadym, sebäbi zerur hasaplamadym, sebäbi zawod oem USB bar.

1.Nawigasiýa sesi çep öňdäki gürleýjiden çykýar, ses görkezmesi bar bolsa, ugratmazdan ozal synagdan geçirdik, işleýär.

Ulgam sazlamasyny barlaň.

2. Hawa, UI görnüşiňizi görýärin, zawodyň içindäki bir UI, Bu iş meselesi bolmaly, UI saýlanyňyzdan soň ID5 ID 6ID7 ýaly beýleki UI-leri saýlap bilersiňiz,

biraz garaşmaly we maşyny täzeden açmaly, ýa-da ekranyň aňyrsynda täzeden düzmek düwmesine basmaly, şonda görkeziler.

3. bluetooth bilen gabat gelip bilmeýärsiňizmi?geň zat, her bir bluetooth synagdan geçirilýär.Bluetooth barada ulanyjy gollanmasyny iki gezek barlaň, işlemeýän bolsaňyz, barlamak üçin gysga wideo alyň.

bluetooth birikdirilenden soň, asyl OEM USB däl-de, android USB birikdirmeli.

sag bol

salgylar kitabyndan kontaktlary nädip göçürip almaly?

Bluetooth birikdirilenden soň, jübi telefonynda "Kontaktlary sinhronlamak" saýlamaly, soňra menýuda "Täzelen" saýlamaly, kontaktlary telefondan ekrana göçürip alar.

10.25inch bilen 8.8inch ekranyň arasynda näme tapawut bar?8.8 dýuým ekrany ulanyp bilsek.

10.25inch bilen 8.8inch aralygyndaky esasy tapawut ekranda we duýgur ekranda, aslynda 8,8 dýuým ekran 10,25 dýuýmdan birneme gymmat.

asyl IPS ekrany, duýgur ekran hem şol bir bahadyr.bahasy deňdir.Käbir modeller içerki PCBA üçin dizaýn ýasamak üçin has çäkli bolany üçin 8.8 dýuým ekrany ulanyp bilmeýärler.

8.8 dýuým ekran, gurlandan soň OEM ýokary wersiýa ekranyna has meňzeýär.

Aýdym-saz diňlemek üçin jübi telefony Bluetooth arkaly birikdirilende, aýdym saýlamak we ş.m. enjam arkaly amala aşyrylyp bilnermi ýa-da gönüden-göni ykjam hyzmat etmelimi?

Enjamda aýdymlary göni saýlap bilersiňiz, sag boluň

OEM zawodynyň radio menýusy dogry görkezilmeýär ýa-da ýanmaýar

1. Kabel birikmesiniň dogrudygyna göz ýetiriň, süýümli kabo ýok bolsa, optiki süýümli kabeli açmaly, ony ulanmaň, lvds we tok berkidiji wilka

2. Androýd sazlaýjy zawod sazlamalarynda-awtoulag displeýinde, parol: 2018-de, awtoulag modellerini däl-de, CCC, CIC, NBT ýa-da NTG4.0, NTG4.5, NTG5 ýaly asyl radio ulgamyna görä Cartype-ny birin-birin saýlaň. OEM radio görkezişi dogry.

https://youtu.be/a6yyMHCwowo--- BMW üçin Cartype-ni nädip saýlamalydygyny görkezýän wideo

https://youtu.be/S18XlkH97IE--- Benz üçin Cartype-ni nädip saýlamalydygyny görkezýän wideo

Carplay baglanyşyk meselesi

1. Ilki bilen telefon Bluetooth ýazgysyny pozuň / aýyryň (meselem, oem radio bluetooth, sagat we ş.m.), WIFI telefony açyň, Bluetooth-y diňe android Bluetooth bilen jübütläň, ol menýu menýusyna girer (menýuda telefon baglanyşygy ýa-da programmada zlink)

* carplay ulanylanda, Bluetooth menýusy ýapyk görkezilýär, şeýle hem android WIFI öçürilýär.dogry, serediňhttps://youtu.be/SqNyvvn4Jjw

2. henizem işlemeýär, z-linkini täzeden gurmaga synanyşyň, serediňhttps://youtu.be/VNEE3Yd6VKo

Yzky kamera ekrany ýok, signal görkezmeýär

1. OE kamerasy bolsa, android sazlamasynda kamera görnüşinde "OEM kamerasyny" saýlamaly (System-> Kamera Selection-> OEM Kamera).

2. Eger soňraky kamera bolsa, android sazlamasynda kamera görnüşinde "soňky kamerany" saýlamaly bolsa, BMW el bilen işleýän dişli awtoulag ony Awtomatdan Manual üýtgetmek üçin zawod şertlerine girmeli.

Kameradan soňky kamera simleri üçin paketdäki kagyzdaky kamera birikmesini barlaň. (Bmw el bilen we awtomatiki dişli guty simleri başga)

3. Benz awtoulaglary üçin henizem işlemeýän bolsaňyz: Kameranyň işleýşini barlamak üçin Zawod sazlamasy-> Ulag-> dişli Saýlama dişli 1, 2, 3

4. AHD kamerasy üçin diňe HD1920 * 720 ekrany goldaýar, SD1280 * 480 ekrany goldamaýar we kamera çözgüdi üçin android zawodynda 720 * 25 ýaly kamera çözgüdini saýlamaly.