Biz hakdaDesign · kwaliHyzmatkärice

Şençzhenen UGO DIGITAL ELEKTRONIKASY
Çäkli

Ugode 2006-njy ýyldan bäri gözleg we gözleg, awtoulag DVD önümlerini öndürmek we paýlamak, esasanam Car DVD pleýer, GPS nawigasiýa we Awtoulag TFT monitory we ş.m. boýunça ýöriteleşendir. zawod, satuw.“CAR AV Electronics” tehnologiýasynda 8 ýyldan gowrak tejribe toplap, ugode köp sanly ösen gözleg we tejribe tejribesine eýedir, ses gaýtadan işlemek we gözegçilik tehnologiýasy elmydama halkara derejesinde, dünýäde AV pudagynda aşa abraý gazanan.

Müşderi hyzmatlary we tehniki goldaw

Ugode awtoulag DVD üpjün edijisi müşderileriň gyzyklanmasyna hormat goýýar we dünýädäki müşderilerimize iň gymmatly önümleri we hyzmaty hödürleýär.Ugode-nyň Awtoulag güýmenjesi we GPS nawigasiýa ulgamy täzeleniş tehnologiýasyny, ygtybarly meşhur marka komponentlerini kabul edýär we 5 ýyldan gowrak Awtoulag AV tehnologiýasy we dolandyryş ulgamyny Awtoulag girelgesine we GPS nawigasiýa ulgamyna ulanýar.Ugode, dünýädäki müşderilere bir derejeli Awtoulag AV önümlerini we GPS nawigasiýa ulgamyny ýasamaga bagyşlanýar.

OEM ýa-da ODM hoş geldiňiz we OEM ýa-da ODM üçin giň tejribämiz bar we müşderimiziň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.Hil gözegçiligi önümlerimiziň halkara hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk ISO 9001: 2000, TS16949: 2009 dolandyryş ulgamy we ISO 14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy astyndadyr.Önümlerimiz eltilmezden ozal berk QA synagyndan geçýär.Productshli önümler eksport üçin CE & FCC talaplaryna laýyk gelýär.

Ugode müşderi hyzmatlaryna we tehniki goldawa uly ähmiýet berýär, Müşderi No1 biziň şygarymyz.Biziň maksadymyz “Car AV” elektronikasynyň lideri bolmak.Resurslarymyz ýörite “Car DVD GPS” nawigasiýa ulgamyna jemlenensoň, dünýäde öndürijilik gazanmak üçin super öndürijiligiň we has köp bäsleşigiň täze modellerini ösdürmäge dowam ederis.

takmynan2

Biziň pelsepämiz

Biziň pelsepämiz ýönekeý - bazardaky iň oňat awtoulag DVD GPS hyzmat üpjünçisi bolmak.Müşderilerimize ähli senagat elektrik hyzmaty we enjam zerurlyklary üçin bir bitewi çözgüt hödürlemek we hödürlemek.Toparymyzyň agzalaryna her gün hakykatdanam üstünligimiziň açarydygyny tassyklaýan iş gurşawyny döretmäge borçlanýarys.Biziň pudagymyzyň iň zehinli hünärmenlerini işe almaga we saklamaga ynanýarys we işimizi dogruçyllyk we dogruçyllyk bilen alyp barmagy maksat edinýäris.Satyjy we üpjün ediji jemgyýetimiz bilen oňyn işewür hyzmatdaşlygy ösdürmäge ynanýarys we bu gatnaşyklary ynam we birek-birege hormat goýmak üçin köp iş ederis.

Hil hyzmaty

Hyzmat iň ýokary hilli Car DVD GPS we hyzmatlary bermek bilen müşderiniň kanagatlylygyny üpjün edýär.Biziň kärdeşlerimiz kompaniýamyzyň iň uly çeşmesidir.Jemi hil dolandyryşy arkaly, müşderilerimiziň ýokary hilli hyzmat almagyny üpjün etmek üçin önüm we prosedura okuwy iň esasy wezipämizdir.Üznüksiz üýtgeýän iş gurşawynda, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin üznüksiz gowulaşmak talaplaryny bilýäris.Toparymyzyň agzalary, müşderilerimiziň isleglerinden has ýokarydygyna buýsanýan ýokary hilli, gowy taýýarlanan we howpsuzlygy bilýän hünärmenlerdir.Müşderimiziň zerurlyklaryny çalt we takyk habarlaşmak, ýokary önümleri we hyzmatlary bermekde esasy faktor diýip hasaplaýarys.

takmynan4

Maslahat beriş pudagyndaky meselelere we mümkinçiliklere düşünýändigimize buýsanýarys.Biziň kompaniýamyz kämillige ygrarly we bu ähli hyzmatlarymyzda bolýar.Müşderilerimiz iň uly baýlygymyzdyr we islegleriňize iň oňat “Car DVD GPS Player” -e hyzmat etmäge bagyşlanýarys.

Bizde CE ROSH EMARK ISO9001 FCC şahadatnamalary bar, on ýylyň dowamynda android awtoulag ekrany gps nawigasiýa meýdanyna üns beriň, önümiň hiline gözegçilik, müşderiniň islegi we hyzmatyna has köp üns beriň.Önümimizi köp sanly halkara AWTOMOTIVE sergilerinde görkeziň.Bize ynanyp bilersiňiz.